قیمت بلیط فرانکفورت خرداد 98

 

قیمت بلیط فرانکفورت

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ترکیش

2400000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

1700000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایران ایر

1860000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

2200000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

1850000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط فرانکفورت

فاصله هوایی تهران تا فرودگاه بین المللی راین ماین 3775 کیلومتر می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین پگاسوس

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 12 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه استانبول ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین اکراین

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ترکیش ایرلاین

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ترکیش ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین قطر ایرویز

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین قطر ایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 21 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین بلاروس

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین بلاروس و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و  50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مینیسک بلاروس ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین ایرفلوت

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و  25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

بلیط فرانکفورت با ایرلاین امارات

بلیط به مقصد فرانکفورت آلمان با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و  10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی  ، فرودگاه فرانکفورت می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
721 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 09:00 12:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 22:35 07:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران فرانکفورت دوشنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 05:15 11:15 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
344 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 18:05 07:00 شرکت هواپیمایی الاتحاد
978 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت سه شنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
721 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 09:00 12:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت چهارشنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 05:15 11:15 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت پنجشنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت جمعه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت جمعه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت جمعه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران فرانکفورت جمعه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران فرانکفورت جمعه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت جمعه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران فرانکفورت جمعه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت جمعه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت جمعه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران فرانکفورت جمعه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت جمعه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت شنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت شنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت شنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران فرانکفورت شنبه ها 05:15 11:15 شرکت هواپیمایی الیتالیا
344 تهران فرانکفورت شنبه ها 05:45 13:40 شرکت هواپیمایی الاتحاد
485 تهران فرانکفورت شنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت شنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
721 تهران فرانکفورت شنبه ها 08:30 11:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران فرانکفورت شنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت شنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت شنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران فرانکفورت شنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت شنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 03:05 06:00 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 05:05 13:10 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 05:15 11:15 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 05:45 14:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 08:25 14:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 11:40 19:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 15:55 21:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
344 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 18:05 07:00 شرکت هواپیمایی الاتحاد
978 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 21:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران فرانکفورت یکشنبه ها 22:45 08:50 شرکت هواپیمایی امارات

 

مسیر تهران فرانکفورت